Mam pytanie odnośnie wypłacania diet. Jestem zatrudniony na czas nieokreślony. Pracodawca płacił mi dietę od dnia wyjazdu do dnia powrotu, pracowałem od poniedziałku do piątku, plus zdarzało się, że w soboty. Dietę miałem liczoną od poniedziałku do niedzieli, niezależnie czy faktycznie pracowałem czy nie, bo byłem na delegacji. Od niedawna pojawił się problem. Pracodawca twierdzi, że nie musi mi płacić w dni, w które nie pracuję, czyli np. pracuje od poniedziałku do piątku, a w sobotę i niedzielę siedzę w miejscu noclegowym, które zapewnił pracodawca. Czy jest to zgodne z prawem? Należy mi się dieta? Liczę na odpowiedz. Dziękuję za pomoc.

 

Pracownikowi wykonującemu — na polecenie pracodawcy — zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową – art. 775 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p.

Pracodawcy, którzy nie należą do państwowych lub samorządowych jednostek sfery budżetowej,  warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej określają w układzie zbiorowym pracy, lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, z zastrzeżeniem, że diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju ustalone przez tego pracodawcę, nie mogą być niższe niż kwota diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona w rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) – dalej rozporządzenie. Jeżeli nie ma takich regulacji wewnątrzzakładowych lub odmiennych postanowień w umowie o pracę, wówczas pracodawca jest zobowiązany do stosowania postanowień rozporządzenia.

Przepisy rozporządzenia jednoznacznie przewidują, kiedy diety nie będą wypłacane. Zgodnie z §7 ust. 3 rozporządzenia dieta nie przysługuje za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w §10 albo w przypadku, gdy pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

W analizowanej sprawie nie wystąpiła ani pierwsza przesłanka, bowiem w czasie soboty bądź niedzieli przebywał Pan w miejscu noclegu, ani też druga (całodzienne wyżywienie zapewnione przez pracodawcę). Stąd też dieta będzie przysługiwała za sobotę i niedzielę. Bez znaczenia jest fakt, iż w tym dniu pracownik faktycznie nie wykonywał pracy – pozostawał jednak nadal w delegacji (zadanie, do wykonania którego został skierowany przez pracodawcę, nie zostało jeszcze zakończone). Przesłanką prawa do diety jest zaś samo przebywanie w podróży służbowej, a nie faktyczne wykonywanie pracy w delegacji.